O konkursie

„ Lubię (..) powiedzieć studentom, których uczę, że bez zaistnienia wartości dodanej, produkujemy śmieci. Powstaje bowiem jeszcze jedna rzecz, trochę inna, robi to samo, co robiła poprzednia, a czasami jeszcze gorzej. Nie ma powodu, żeby zaśmiecać tym przedmiotem świat…”

                                                                                                                      Prof. Marek Adamczewski

 

 

Konkurs

O tym, że design powinien być zaangażowany społecznie słyszymy od dawna. Od 2009 roku realizowany jest w Polsce, w Cieszynie projekt łączący wzornictwo i ekonomię społeczną pod marką  WellDone® Dobre Rzeczy. Dzięki temu połączeniu projektowanie zyskuje dodatkową wartość – oprócz ulepszeń produktowych dostarczanych użytkownikowi, realnie wpływa na poprawę życia ludzi pozostających długotrwale poza rynkiem pracy.

Ekonomia społeczna to sposób prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. „Rdzeń” takich działań stanowią przedsiębiorstwa społeczne funkcjonujące w różnych formach organizacyjno - prawnych . Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się podmiot prowadzący działalność rynkową, z której zysk inwestowany jest w cele społeczne. Takie przedsiębiorstwo prowadzi m. in. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna i to w nim produkowane są produkty WellDone®.

 

Pierwsze projekty dla tej marki stworzyli studenci ASP w Warszawie oraz politechniki w Holon. Obecnie, dzięki zor­ga­ni­zo­wa­niu już trzeciej edycji otwar­te­go konkursu pro­jek­to­we­go, chcemy szerzej promować ideę designu za­an­ga­żo­wa­ne­go spo­łecz­nie oraz przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej. Pra­gnie­my również lansować polski design i młodych polskich pro­jek­tan­tów. Or­ga­ni­za­to­rem konkursu jest Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem”.

Kie­ru­je­my go do wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych współ­cze­snym wzor­nic­twem oraz za­gad­nie­nia­mi ekonomii spo­łecz­nej: stu­den­tów, ar­chi­tek­tów, pro­jek­tan­tów wnętrz, biur projektowych.

Zadanie kon­kur­so­we: Stwo­rze­nie projektu produktu dla marki Wel­lDo­ne® przy użyciu ma­te­ria­łów do­stęp­nych w pro­duk­cji Wel­lDo­ne® – drewno, stal, alu­mi­nium, sklejka, mdf, hdf, filc, tkaniny. Najwyżej oceniane będą projekty pro­duk­tów potrzebnych w życiu codziennym, funkcjonalnych, ory­gi­nal­nych, prostych tech­no­lo­gicz­nie, po­sia­da­ją­cych wyraźne cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę ra­cjo­nal­ne wy­ko­rzy­sta­nie ma­te­ria­łu. Pro­jek­to­wa­ne rzeczy powinny mocno na­wią­zy­wać do ist­nie­ją­cej linii Wel­lDo­ne®.

Prace kon­kur­so­we, po wcze­śniej­szym za­re­je­stro­wa­niu się na stronie www.welldone.co (w dziale "Sklep") oraz wy­peł­nie­niu i wysłaniu pocztą for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, należy nadsyłać na adres: Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej "Być Razem", ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn, z do­pi­skiem Konkurs „ Dobrą Rzecz Za­pro­jek­tuj". Prace powinny zostać umiesz­czo­ne na płycie CD/DVD lub pen­dri­vie.

Należy także wysłać je w wersji elek­tro­nicz­nej na adres mailowy: kon­kur­s@wel­l­do­ne.co

Czas trwania konkursu: od 31 marca 2017roku - do 31 lipca 2017roku.

 
Osta­tecz­ny termin nad­sy­ła­nia prac: 31 lipca 2017roku, godzina 24:00.

Wyniki konkursu zostaną ogło­szo­ne – 08 września 2017roku - in­for­ma­cja o pro­jek­tach wy­ło­nio­nych w kon­kur­sie zostanie umiesz­czo­na na stronie www.welldone.co

Nagroda główna to 10 000 zł, zakup praw au­tor­skich (100 zł), wdro­że­nie do pro­duk­cji zwy­cię­skie­go projektu oraz pre­zen­ta­cja pro­jek­tan­ta i zwy­cię­skie­go projektu na na stronach ww.welldone.co ; www.bycrazem.pl a także poprzez partnerów medialnych konkursu.

Part­ne­rzy: Akademia Sztuk Pięknych w War­sza­wie, Zamek w Cie­szy­nie, Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­jek­tan­tów Form Prze­my­sło­wych.

Patroni medialni: TVP 2 , TVP Kultura, TVP Katowice, Elle Decoration , Ar­chi­tek­tu­ra, Tramwaj Cieszyński, Purpose.com.pl.

Współ­pra­ca re­dak­cyj­na: RMF Classic

 

Zapoznaj się z regulaminem konkursu!

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...