Regulamin

Cieszyn, dn. 31 III 2017 roku

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem"
ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn 

e-mail: biuro@fundacjabycrazem.pl
tel. kom: 501 77 16 19,
tel. kom: 33/8514103
www.fundacjabycrazem.pl

 

Regulamin Konkursu „DOBRĄ RZECZ ZAPROJEKTUJ”  III EDYCJA

 

  § I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „Dobrą Rzecz Zaprojektuj” zwany dalej Konkursem prowadzony jest przez Organizatora Konkursu - Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", z siedzibą przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie (43-400), zwanego w dalszej części regulaminu Organizatorem. Konkurs będzie się odbywał na zasadach niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie, przez co rozumie się przesłanie projektu/ów do Konkursu oraz wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin jest wiążący zarówno dla Organizatora jak i wszystkich uczestników.
 5. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest uważne zapoznanie się z Regulaminem.
 6. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Uczestników Konkursu.
 7. Tytuł konkursu: „Dobrą Rzecz Zaprojektuj”.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników.
 10. Konkurs jest jednoetapowy. 
 
  § II. CEL KONKURSU
 1. Stworzenie autorom najciekawszych prac możliwości podjęcia współpracy z Organizatorem i wdrożenia do produkcji konkursowego projektu.
 2. Rozszerzenie oferty produktowej Organizatora.
 3. Zwiększenie produkcji produktów Organizatora połączone z działalnością statutową Organizatora.
 4. Popularyzowanie sztuki użytkowej i roli designu zaangażowanego oraz ekonomii społecznej.
 5. Promocja młodych polskich projektantów i polskiego designu.
 6. Propagowanie wśród młodych projektantów idei projektowania zaangażowanego społecznie
 
    § III. CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs trwa od 31 marca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.
 
     § IV. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Konkurs skierowany jest do projektantów wzornictwa i sztuki użytkowej oraz wszystkich, którzy pasjonują się projektowaniem funkcjonalnych i oryginalnych produktów - osób młodych, starszych, studentów, architektów, projektantów wnętrz oraz wszystkich zainteresowanych współczesnym wzornictwem i zagadnieniami ekonomii społecznej.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 4. Poprzez Uczestnika Konkursu rozumie się osobę lub grupę osób współtworzących dany projekt. W przypadku grupy osób (co najmniej 2 osoby) należy wskazać w formularzu jedną osobę jako reprezentanta projektu.
 
    § V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE – ZASADY
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, które nie były wcześniej nigdzie prezentowane.
 2. Przed przesłaniem projektu należy zarejestrować się na www.welldone.co (w zakładce "Sklep"). Należy także pobrać formularz rejestracyjny i po wypełnieniu wysłać pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn z dopiskiem Konkurs " „Dobrą Rzecz Zaprojektuj”. W formularzu zgłoszeniowym należy podać prawdziwe dane osobowe.
 3. Osoba zgłoszona w formularzu jest reprezentantem projektu.
 4. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu - w tym także wyrażeniem zgody na nieodpłatną prezentację lub publikację nadesłanego projektu.
 5. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) w materiałach Organizatora i wybranych przez niego mediach.
 6. Gotowe projekty/dokumentację projektową na płycie CD/DVD lub pendrivie, po zarejestrowaniu na stronie www.welldone.co należy wysyłać na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn z dopiskiem: Konkurs „Dobrą Rzecz Zaprojektuj”. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres mailowy: konkurs@welldone.co tytuł: KONKURS
 7. Projekty należy wysyłać tylko i wyłącznie za potwierdzeniem dostarczenia.
 8. Projekt powinien zostać opatrzony podpisem autora/autorów (imię i nazwisko), numerem pesel, adresem zameldowania.
 9. Do projektu powinien być załączony opis produktu oraz dokumentacja techniczna.
 10. Projekty mogą być tworzone indywidualnie lub zespołowo. W przypadku pracy zespołowej w formularzu zgłoszeniowym Użytkownika należy zgłosić współautorów projektu.
 11. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić trzy projekty indywidualnie oraz dwa zespołowo.
 12. Każdy Uczestnik powinien zaproponować nazwę dla swojego produktu składająca się z dowolnej liczby znaków i umieścić ją w prezentacji.
 
    § VI. PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przez Projekt rozumiana jest gotowa wizualizacja projektu wykonana w jednym z możliwych do tego programów. Na projekt składa się 5 slajdów z dowolnie zakomponowanymi wizualizacjami projektu oraz osobny ( szósty ) slajd z opisem idei. Dozwolony format pliku to PDF, a wielkość 100x70 cm. Dozwolony rozmiar pojedynczego slajdu nie powinien przekraczać 100 dpi. Arkusze powinny być dostarczone w jednym pliku z imieniem i nazwiskiem autora. Pliki nie spełniające powyższych założeń zostaną wykluczone z Konkursu.
 2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu produktu dla marki WellDone®, przy użyciu materiałów dostępnych w produkcji WellDone® i warunkach przedsiębiorstwa społecznego : drewno,stal,aluminium, sklejka, mdf, hdf, tkaniny, filc.
 3. Projekt oceniany będzie pod względem innowacyjności , funkcjonalności oraz estetyki. Oceniana też będzie zbieżność projektu z charakterem linii produktów WellDone®. Najwyżej oceniane będą projekty produktów  potrzebnych w codziennym życiu, oryginalnych, prostych technologicznie, posiadających cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę racjonalne wykorzystanie materiału. Przedmioty funkcjonujące w domu i najbliższym otoczeniu człowieka, mogące stać się również atrakcyjnymi i ciekawymi  prezentami.
 4. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na stronie WellDone® oraz na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizator nie odsyła prac konkursowych.
 
   § VII. LAUREACI
 1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu.
 3. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu Nagrody w celach promocyjnych.
 4. Nagrodzone produkty oraz Laureaci będą promowani w mediach współpracujących z Organizatorem (publikacje w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, publikacjach i stronach internetowych patronów Konkursu).
 5. Laureaci Konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi nagrodzone prace do czasowej ekspozycji w wypadku organizacji wystawy pokonkursowej.
 
    § VIII. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych – dostępny na stronie www.welldone.co
 2. Dokumentacja konkursowa przygotowana zgodnie z instrukcją z § VI.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej oraz ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 
    § IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu dane osobowe Uczestników pozostają tajne i nie podawane do informacji publicznej. Nadesłane prace są kodowane przez Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, dla potrzeb Konkursu „Dobrą Rzecz Zaprojektuj” oraz dla celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.).
 3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu, edycji, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn.
 
    § X. TERMINY
 1. Ogłoszenie Konkursu następuje: 31 marca 2017 roku.
 2. Czas trwania Konkursu: do31 lipca 2017 roku.
 3. Ostateczny termin nadsyłania prac do Konkursu to: 31 lipca 2017 roku, godzina 24:00.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone –8 września2017 (informacja o projektach wyłonionych w Konkursie zostanie umieszczona na stronie www.welldone.co)
 
    § XI. JURY
 1. W skład Jury Konkursu wchodzi max 10 osób. O składzie Jury decyduje Organizator.
 2. W skład Jury Konkursu zostali powołani: Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, ASP w Warszawie, Zamku Cieszyn, SPFP oraz reprezentant Sponsora i przedstawiciele mediów :
 • Mariusz Andrukiewicz
 • Czesława Frejlich
 • Ewa Gołębiowska
 • Jadwiga Husarska- Sobina
 • Wojciech Małolepszy
 • Ewa Porębska
 • Michał Stefanowski
 • Reprezentant Sponsora Nagrody Głównej.
 1. Obrady Jury odbędą się w sierpniu 2017 roku.
 
    § XII. PARTNERZY I SPONSORZY
 1. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Zamek Cieszyn, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Sponsor Nagrody Głównej.
 
    § XIII. SYSTEM OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH
 1. Członkowie Jury zobowiązani są do oceny każdego konkursowego projektu według określonych kryteriów (patrz § VI).
 2. Jury ma prawo do zakwalifikowania dowolnej liczby projektów do wyróżnień.
 3. Jury wybierze podczas posiedzenia 3 laureatów.
 4. Autorzy nagrodzonych projektów zobowiązani są do przesłania szczegółowych opracowań swoich koncepcji oraz plików w formacie do druku – 300 dpi.
 5. Wyniki Konkursu „ Dobrą Rzecz Zaprojektuj ” zostaną opublikowane na stronie www.welldone.co
 
    § XIV. NAGRODY W KONKURSIE
 1. I nagroda – 10 000 zł; wdrożenie do produkcji zwycięskiego projektu oraz prezentacja projektanta i zwycięskiego projektu na łamach pisma jednego z patronów medialnych.
 2. Wyróżnienia; możliwość wdrożenia projektu do produkcji.
 
    § XV. PRAWA AUTORSKIE
 1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie przez Organizatora nadesłanej pracy w związku z ogłoszeniem o wynikach Konkursu, publikowaniem pracy w mediach zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Laureaci Konkursu zobowiązują się niniejszym do zawarcia umowy sprzedaży autorskich praw majątkowych do nadesłanego przez siebie projektu na rzecz Organizatora Konkursu, pod warunkiem wyrażenia takiej woli przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu może taką wole wyrazić w okresie sześciu miesięcy od dnia publikacji wyników Konkursu. W tym okresie laureaci Konkursu zobowiązują się do nierozporządzania przysługującymi im prawami autorskimi majątkowymi do nadesłanego projektu.
 3. Przeniesienie praw autorskich nastąpi poprzez podpisanie umowy sprzedaży praw autorskich pomiędzy Organizatorem Konkursu a Laureatem Konkursu. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Wynagrodzenie dla Laureata Konkursu za przeniesienie praw autorskich określone jest w par. XIV pkt 1. (100,00 złotych). Wynagrodzenie to będzie wyłącznym wynagrodzeniem na rzecz Laureata Konkursu.
 4. Laureat Konkursu zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich na Organizatora Konkursu, przez co Organizator Konkursu nabędzie pełne wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z dzieła na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy,
 • nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami umowy, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, utrwalanie na nośnikach dźwięku i obrazu,
 • wyświetlanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
 • publiczne odtworzenie, w tym wygłaszanie lub wykonanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
 • wystawianie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, o której mowa w umowie,
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 • opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która je wykonała,
 • rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
 • wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczania lub identyfikacji producenta, jego produktów i usług oraz innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności. Obejmuje to także utrwalenie oraz zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń zgodnie z postanowieniami umowy,
 • wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz kopii sporządzonych zgodnie z postanowieniami umowy.
Prawa określone w powyżej Organizator Konkursu będzie mógł wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i reszty świata bez ograniczeń czasu eksploatacji oraz bez prawa dodatkowego wynagrodzenia. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa powyżej obejmować będzie również prawo Organizatora Konkursu do tworzenia innych projektów, włączając w to prawo do rozporządzania tymi prawami i korzystania z nich bez ograniczenia w czasie i terytorium na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • prawo do tłumaczenia na inne języki lub gwarę,
 • prawo do wykorzystania projektu w całości lub w części do wytwarzania materiałów i filmów o charakterze reklamowym, kronikarskim, oświatowym, przeglądowym, monograficznym,
 • dokonanie wyboru fragmentów projektu i ich rozpowszechniania w celach reklamowych,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,
 • wydawanie i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczeń liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy z opisem i wykorzystaniem dla materiałów prasowych oraz w wydawnictwach w języku polskim lub innych wersjach językowych, obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku, w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób,
 • prawo do opracowania i wykorzystania projektu w kinach, radiu, telewizji lub prasie,
 • prawo do wkomponowania projektu w inne projekty lub utwory.
Organizator Konkursu w związku z przeniesieniem na niego majątkowych praw autorskich będzie miał prawo do udzielenia licencji i dalszych licencji osobom trzecim w zakresie praw nabytych na podstawie ustawy i umowy, co obejmuje także możliwość ich swobodnego przenoszenia na inne podmioty.
 
    § XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powierzone produkty, za ich utratę, utratę ich właściwości, ani za ich uszkodzenie będące wynikiem ich niewłaściwego zabezpieczenia.
 2. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.welldone.co
 5. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Przystępując do Konkursu każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Szczegółowe informacje, dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie www.welldone.co
 8. Przez cały czas trwania Konkursu Uczestnikom przysługuje prawo do zgłaszania zapytań w zakresie dotyczącym Konkursu. Uwagi i zapytania powinny być kierowane na adres konkurs@welldone.co
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...